+++++++++++++ دعا - رمضان 1391 - جلسه 27 - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۸/۰۲/۰۱
اذان صبح:۰۳:۵۵
طلوع آفتاب:۰۵:۲۵
اذان ظهر:۱۲:۰۳
غروب خورشید:۱۸:۴۲
اذان مغرب:۱۹:۰۱

   

دعا - رمضان ۱۳۹۱ - جلسه ۲۷

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
يكي از صفات خداوند «حكيم» است، يعني به مصلحت عمل مي‏كند به این معنا که خدا مصالح و مفاسد را بهتر از من تشخيص مي‏دهد. حكمت اقتضا مي‏كند كه خداوند بر طبق مصلحت عمل كند. از اين طرف گفته هر چه از مایحتاجت است بگو و از آن طرف آنچه را كه به نفع من است بايد بدهد. او هم كريم است و هم حكيم است. كرم اقتضاي اعطاء میکند و محلّ اعطا است. امّا در حكمت كه حكيم است مي‏گويد: وقتی به ضررش باشد و به مصلحتش نيست به او نده. حكيم به مصلحت عمل مي‏كند نه به مفسده. اگر بخواهي برای خدا تعيين، تكليف بكني، در اینجا حكمت اقتضا مي‏كند که به او بدهد تا بعداً مفسده‏اش را بفهمد. دیگران اصرار مي‏کنند و دعایشان مستجاب میشود امّا برای شخصی که تعيين تكليف مشخّص میکند حكمت اقتضا مي‏كند كه حکمتش را نشان بدهد. حكمتش اقتضا مي‏كند، در اینجا که دعا را به اجابت نرسانده به آن شخص حکمت را بفهماند.