+++++++++++++ ج125-نقد و بررسی اشکالات وارده - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۸/۰۲/۰۱
اذان صبح:۰۳:۵۵
طلوع آفتاب:۰۵:۲۵
اذان ظهر:۱۲:۰۳
غروب خورشید:۱۸:۴۲
اذان مغرب:۱۹:۰۱

   

ج۱۲۵-نقد و بررسی اشکالات وارده

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
وجه اوّل این است که برخی گفته‌اند: «چون معنای هیأت از معانی حرفیّه است، لذا در متعلّق خود مندکّ بوده و نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان نسبت به آن لحاظ استقلالی داشت و از آنجا که برای تقیید، محتاج لحاظ استقلالی است، نمی‌شود آن را تقیید کرد. یعنی ما تا معنایی را مستقلّاً در نظر نگیریم، نمی‌توانیم آن را تقیید کنیم. بنا‌بر‌این بازگشت قید به هیأت، ممکن نیست و در حقیقت باید میان دو لحاظ جمع کرد؛ یکی اینکه هیأت، لحاظ استقلالی داشته باشد که با آن بتوان تقیید کنید و دو اینکه بر طبق تحقیق، هیأت معنای حرفی دارد. جمع بین لحاظین، استقلالی و عدم استقلالی هم که ممکن نیست. شما چگونه می‌خواهید معنای حرفی را که غیر مستقل است، تقید کنید؟ معانی حرفیّه مستقل نیست و تقیید محتاج به لحاظ استقلالی است پس چگونه می‌توان شما معنای حرفی غیر مستقل را تقیید کرد؟ این اوّلین اشکالی است که برخی آقایان مطرح کرده‌اند.